กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2987
ชื่อเรื่อง: กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Devolpoment process of learning network of health care administrator for school-age children, Eastern region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรินทร์ พูลทวี
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
นิสากร กรุงไกรเพชร
วันดี โตรักษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: เด็ก - - สุขภาพและอนามัย
สุขภาพ
เครือข่ายการเรียนรู้
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p16-30.pdf722.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น