การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วราวุฒิ เกรียงบูรพา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเด็กวราวุฒิ เกรียงบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การศึกษาผลลัพธ์และปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ปริกำเนิดของแรงงานต่างด้าวและชาวไทยที่มารับบริการใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาปราการ ทัตติยกุล; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ศุภมาศ ศุภบรรพต; วราวุฒิ เกรียงบูรพา; เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์, และอื่นๆ
2564การใช้ high-flow nasal cannula เปรียบเทียบกับการใช้ conventional oxygen therapy ในการรักษาเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างวราวุฒิ เกรียงบูรพา; เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์; นลินี ภัทรากรกุล; ศุภมาศ ศุภบรรพต; วิชชุวรรณ อ่อนสร้อย, และอื่นๆ
2563ประสิทธิภาพของการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสองรูปแบบในเด็กทารกไทยที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนลินี ภัทรากรกุล; รมร แย้มประทุม; ปริชญา งามเชิดตระกูล; วราวุฒิ เกรียงบูรพา; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี, และอื่นๆ
2564ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคหืดเบญจารัตน์ ทรรทรานนท์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; วราวุฒิ เกรียงบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564สภาวะทางจิตใจ กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา และความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19วราวุฒิ เกรียงบูรพา; รมร แย้มประทุม; นลินี ภัทรากรกุล