กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5131
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคหืด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing Quality of Life in Asthmatic Children
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์
ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
วราวุฒิ เกรียงบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: หืดในเด็ก
หืด - - โรค
ทางเดินหายใจ - - โรค
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ที่มาของปัญหา: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในเด็ก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จุดมุ่งหมายสำคัญของการรักษาโรคหืดคือการที่ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะควบคุมโรค ลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต ผู้ดูแลควรมีความรู้เกี่ยวกับโรค การใช้ยา และการป้องกันการกาเริบของอาการ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก วัตถุประสงค์:.เพื่อศึกษาความรู้ของผู้ดูแลเกี่ยวกับโรคหืด ระดับการควบคุมโรค และความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคหืด วัสดุและวิธีการ: การศึกษานี้เป็นแบบเชิงพรรณนา โดยเก็บข้อมูลในเด็กที่มาตรวจในคลินิกโรคหืด ช่วง 17 มีนาคม 2563 ถึง 16 มีนาคม 2564 ให้ผู้ดูแลทำแบบทดสอบความรู้เรื่องโรคหืดและทดสอบคุณภาพชีวิตในเด็กที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี โดยใช้แบบสอบถาม Pediatric Asthma Quality in Life Questionnaire (PAQLQ) ผลการศึกษา: พบว่ามีผู้ป่วย 60 คน อายุเฉลี่ย 9.91 ± 2.69 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 56.7 โรคภูมิแพ้ที่พบร่วมส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคโพรงจมูกอักเสบพบร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่ใช้ยาพ่นควบคุมอาการอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 86 คะแนนความรู้ผู้ดูแลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 16.7 ± 2.46 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน (ร้อยละ 78.3) มีความรู้เรื่องอาการกำเริบของโรคหืดมากที่สุดร้อยละ 80 ความรู้ทั่วไปและอาการของโรคน้อยที่สุดร้อยละ 56.7 ระดับการควบคุมโรค ควบคุมได้ร้อยละ 50 กลุ่มที่ควบคุมได้มีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านมากกว่ากลุ่มที่ควบคุมได้บางส่วนในทุกด้าน โดยคะแนนคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์กลุ่มที่ควบคุมได้มากกว่ากลุ่มควบคุมได้บางส่วนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p value = 0.041 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของผู้ดูแลกับการควบคุมโรคหรือคุณภาพชีวิตของเด็กโรคหืด สรุป: ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของผู้ดูแลกับการควบคุมโรคหรือคุณภาพชีวิตของเด็กโรคหืด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5131
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2566_001.pdf541.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น