การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรวุฒิ เพ็งพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาวรวุฒิ เพ็งพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาวรวุฒิ เพ็งพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมพลังอำนาจของผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองให้มีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะทุนมนุษย์วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อัครพงษ์ เพ็ชรพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมพลังอำนาจของผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองให้มีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะทุนมนุษย์วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อัครพงษ์ เพ็ชรพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิบัติงานชุมชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; ศรีวรรณ ยอดนิล; ชวาลา ไชยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพศวิถีไทยของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ธาราพงษ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคมวรวุฒิ เพ็งพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคมวรวุฒิ เพ็งพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับวัยรุ่นหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; จุฑาวดี กมลพรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับวัยรุ่นหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; จุฑาวดี กมลพรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การส่งเสริมสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคตะวันออกสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ธีระพงษ์ อาญาเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในภาคตะวันออกศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรีศศิวรรณ จรัลทรัพย์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561รูปแบบการดำเนินชีวิตของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จวรวุฒิ เพ็งพันธ์; ศรีวรรณ ยอดนิล; จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565แนวทางการจัดการศึกษาของครูเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดระยองสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; อารยา คณารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ณัทเดช สมหวัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ณัทเดช สมหวัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างหุ่นยนต์สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวรวุฒิ เพ็งพันธ์; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ณัฐพงศ์ จำเนียรผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์