การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ปัณณภัสร์ ตันใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การจัดการความขัดแย้งด้านที่ดินอย่างยั่งยืนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; วิวัฒน์ ฤทธิมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2560การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ภณิษา ไพรพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีกับแผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและแผนระดับชาติฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; นรีกาญจน์ งดกระโทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การศึกษาผลจากการลงทุนจากต่างประเทศของบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ศักดา แป้นด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2557การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การเปรียบเทียบผลการนำนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ :?bกรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคตะวันออก สระแก้ว จันทบุรีและตราด = The compare study of foreign worker policy implementation: the case study of the three provinces in the eastern part of Thailand, Sa Kaeo, Chanthaburi and Tratฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย จงโชติชัชวาลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2559การเปรียบเทียบผลการนำนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคตะวันออก สระแก้ว จันทบุรี และตราดวิชัย จงโชติชัชวาลย์; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อบทบาทการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)= ?bSocial changes effecting roles of the National Anti Corruption Commission (NACC) in prevention and suppression of corruptionวิชัย รูปขำดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขัตติยา กรรณสูต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค, และอื่นๆ
2558ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัดฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; สุริยน เมธีวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการกรมกำลังพลทหารอากาศฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อนิรุทธ์ รัฐพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; นรเชษฐ์ ใยระย้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อนุสรณ์ อยู่สบาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ระบบงานอัยการในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; โชคชัย สิทธิผลกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559รูปแบบสมรรถนะของบุคลากรในองค์การมหาชน : กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; สุณี หงษ์วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560รูปแบบสมรรถนะรองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; กิตติมา สุระสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2556สภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพินแสง ยุนแซงวา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ