กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3203
ชื่อเรื่อง: การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Readines of the Fauculty of Education Burapha University towards the ASEAN Community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
ธนวัฒน์ พิมลจินดา
ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: การพัฒนาองค์การ
ประชาคมอาเซียน
สถาบันอุดมศึกษา - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพาจำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และด้านอาคารสถานที่ ตามลำดับ 2. แนวทางการเตรียมความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ ควรพัฒนาหลักสูตรให้รองรับประชาคมอาเซียน และแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูไทย 2) ด้านบุคลากร ควรมีโครงการแลกเปลี่ยน หมุนเวียนอาจารย์ และสนับสนุนให้บุคลากรสื่อสารกับนิสิตต่างชาติได้ 3) ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 4) ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ควรปรับปรุงระบบการรับนิสิตให้เป็นระบบออนไลน์ และออกใบประกอบวิชาชีพครูที่สามารถใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 5) ด้านอาคารสถานที่ ควรจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เพิ่มอาหารนานาชาติ และจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 6) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ควรจัดตั้งศูนย์สำหรับให้บริการ และดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิต ต่างชาติโดยเฉพาะ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3203
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc10n1p137-150.pdf856.07 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น