กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2212
ชื่อเรื่อง: สภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดหัวพัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems and needs for government support in potential development of small and medium enterprise in Houaphanh province, Laos people's Democratic Republic
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พินแสง ยุนแซงวา
ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: การส่งเสริมการลงทุน - - ลาว
ธุรกิจขนาดกลาง - - ลาว
ธุรกิจขนาดย่อม - - ลาว
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรวิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน 79 ราย และกลุ่มตัวอย่างจากวิสาหกิจขนาดย่อม จำนวน 351 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมสาสตร์ ผลการวิจับ พบว่า 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีปัญหาระดับมากในด้านทุน ด้านการตลาด ด้านการเข้าถึงแห่งทุน ด้านภาษี ต้นทุนการผลิต/บริการ ด้านสาธารณูปโภค 2. ปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่มีปัญหาระดับมากในด้านต้นทุน ด้านความรู้ในการบริหารของผู้ประกอบการ ด้านการตลาดและด้านสาธารณูปโภค 3. ความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ต้องการการสนับสนุนอยู่ในระดับมากในทุกด้าน คือ ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านระเบียบกฎหมายต่อการดำเนินธุรกิจ ด้านการปรับปรุงระบบเข้าหาแหล่งทุน ด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้านการเพิ่มการช่วยเหลือ และบริการพัฒนาธุรกิจด้านส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และด้านส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหา และความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมจำแนกตามตัวแปรอิสระ พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ที่มีวุฒิการศึกษา ระยะเวลาดำเนินกิจการ ประเภทวิสาหกิจ ต่างกัน มีสภาพปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีรูปแบบวิสาหกิจต่างกัน พบว่า มีสภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2212
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
79-105.pdf2.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น