การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การทดลองใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาทางการพยาบาลผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาภา หวังสุขไพศาล; ภรณี พวงแก้ว, และอื่นๆ
2558การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2556การพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้างพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; วารี กังใจ; วะนิดา น้อยมนตรี, และอื่นๆ
2557การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุวารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ชมนาด สุ่มเงิน; ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
2535การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้านกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ฉันทนา จันทวงศ์; เมธี จันท์จารุภรณ์; วินัย แก้วมุณีวงษ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส, และอื่นๆ
2557การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนวารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สิริวรรณ นิลมาร; ภานุวัฒน์ ด่านกลาง, และอื่นๆ
2558การพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัดที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์สูงอายุภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ; ชมนาด สุ่มเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการจัดการความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประนอม โอทกานนท์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชายทะเลต้นแบบภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ
2557การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่ 1)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต, และอื่นๆ
2560การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่ 3)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2558การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่2)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต, และอื่นๆ
2558การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข (ปีที่ 2)วารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ชมนาด สุ่มเงิน; ชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ความชุกและปัจจัยทำนายการถูกทารุณกรรมของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชวารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, และอื่นๆ
2558ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกันนารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรทวี พึ่งรัศมี; ชมนาด สุ่มเงิน; Tomoko Obama, และอื่นๆ
2546บทบาทของพระสงฆ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในจังหวัดตราดรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญศรี พันธ์พิริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2555ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจวารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, และอื่นๆ
2555ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันในจังหวัดชลบุรีพรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรวรรณ กูลจีรัง, และอื่นๆ
2556ประสิทธิผลของการสนับสนุนผู้ดูแลโดยใช้โปรแกรม "Powerful tools" ต่อความเครียดในบทบาทและความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังในชุมชน.พรชัย จูลเมตต์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; จันทนงค์ อินทร์สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์