การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ระพินทร์ ฉายวิมล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 56  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรีอ่อนตา พรมมะจิต; พงศ์เทพ จิระโร; ระพินทร์ ฉายวิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การปรึกษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระพินทร์ ฉายวิมล; ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล; พัชรี ถุงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนากระบวนการบำบัดด้วยทฤษฎีสนามแห่งความคิดต่อการลดความบกพร่องในการบริหารจัดการศักยภาพของสมองของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิดสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นัยพินิจ คชภักดี; อารีย์ ขันติธรรมกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาการทำหน้าที่ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้นโดยการปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัสเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธิรดา พลรักษา, และอื่นๆ
2560การพัฒนาการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีการบำบัดความคิดพฤติกรรมต่อคติสมบูรณ์แบบของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระพินทร์ ฉายวิมล; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; รักษ์ ห้วยเรไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ปาริชาติ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสุขในที่ทำงานของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ระพินทร์ ฉายวิมล; ณฐาภรณ์ ซื่อมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของวิทยากรกระบวนการในงานสาธารณสุขการวิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์และความไวระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิวัลย์ดา สิริชีวานันท์, และอื่นๆ
2555การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์ระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; มนัญญา ช้อยเชิดสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์ระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ประภาภรณ์ นิลสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าด้วยการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กองคำ สุระเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2554การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าด้วยการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; กองคำ สุระเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562การพัฒนามาตรวัดความสุขตามแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ออนที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสุรีพร อนุศาสนนันท์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นฤดม พิมพ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคสิวินีย์ ทองนุช; ระพินทร์ ฉายวิมล; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคระพินทร์ ฉายวิมล; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; สิวินีย์ ทองนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมออนไลน์ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ระพินทร์ ฉายวิมล; วัฒนา โอทาตะวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางปัญญาออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล, และอื่นๆ
2548การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถภาพด้านการใช้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทนี กิ่งไทรงาม,2508, และอื่นๆ
2558การศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสามระพินทร์ ฉายวิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การสร้างแบบสำรวจความเครียดในอาชีพระพินทร์ ฉายวิมล; แก้วตา คณะวรรณ; วิณี ชิดเชิดวงศ์; ผกา บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์