กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11543
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบวนการบำบัดด้วยทฤษฎีสนามแห่งความคิดต่อการลดความบกพร่องในการบริหารจัดการศักยภาพของสมองของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of thought field therpy on reduction of behvior dysfunction of executive functions of HIV dolescents since birth
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์
ระพินทร์ ฉายวิมล
นัยพินิจ คชภักดี
อารีย์ ขันติธรรมกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สมรรถภาพทางสมอง
Health Sciences
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ทฤษฎีสนามแห่งความคิด
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11543
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53810224.pdf8.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น