การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รวีวรรณ เผ่ากัณหา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การปฏิบัติบทบาทของครูพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาฉันทนา จันทวงศ์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; มณีรัตน์ ภาคธูป; อรพินท์ หลักแหลม, และอื่นๆ
2551การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) ปีงบประมาณ 2550สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์; พิริยา ศุภศรี; มณีรัตน์ ภาคธูป, และอื่นๆ
2558การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2554การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีการระลึกถึงความหลังในผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์วารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุมาลี เขตบรรจง, และอื่นๆ
2531ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วรรณี บรรเทิง, และอื่นๆ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุวัณโรคปอดโรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนันทา คำเพชรดี, และอื่นๆ
2555ประสบการณ์ชีวิตของสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดครั้งแรกภายหลังผ่าตัดเต้านมรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิดารัตน์ เจิมภูมิอุดม, และอื่นๆ
2554ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; จันจิรา กิจแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา, และอื่นๆ
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลพร วงศ์พนิตกุล, และอื่นๆ
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชายรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา, และอื่นๆ
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความตายและภาวะใกล้ตายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สารภี รังษีโกศัย, และอื่นๆ
2558ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อนรวีวรรณ เผ่ากัณหา; วารี กังใจ; อิชญา พงษ์อร่าม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; วารี กังใจ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิศมัย พันธุ์พืช, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายรำไม้พลองป้าบุญมีแบบประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรารวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ศิวนารถ จารุพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมประภา ชีวีโรจน์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนีย์ หอยทอง, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุรวีวรรณ เผ่ากัณหา; วารี กังใจ; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์