การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ยุวดี ลีลัคนาวีระ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 27  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การดูแลสุขภาพในภาวะปกติ : เอกสารประกอบการสอนวิชา 101215ยุวดี ลีลัคนาวีระ
2560การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; เจนจิรา เจริญการไกร, และอื่นๆ
2557การพัฒนาโปรแกรมชุมชนเข้มแข็งและผลการพัฒนาต่อการจัดการสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรมยุวดี ลีลัคนาวีระ; ฉันทนา จันทวงศ์; นิสากร กรุงไกรเพชร; อริสรา ฤทธิ์งาม; ปวีณา มีประดิษฐ์, และอื่นๆ
2564ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวีของกลุ่มเยาวชนชายรักชายจังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; รัตติยากร มาลาธรรมรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เปรมจิตร์ ตันบุญยืน, และอื่นๆ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; นุจรี อ่อนสีน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้จังหวัดสมุทรปราการยุวดี ลีลัคนาวีระ; นิสากร ชีวะเกตุ; จิตรประภา รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุวดี ลีลัคนาวีระ; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ธนพร แย้มศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนชายอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์พรนภา หอมสินธุ์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; มณเฑียร ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองยุวดี ลีลัคนาวีระ; พรนภา หอมสินธุ์; ภรธิดา พงศ์พนัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของทหารเรือในจังหวัดนราธิวาสชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ชัชดา หลงพิมาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานีวรรณรัตน์ ลาวัง; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ศมนรักษ์ สุวรรณทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักศึกษาชายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ศริญญา เจริญศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีพรนภา หอมสินธุ์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ธีรนุช ชละเอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตรสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาทยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วนิดา นาคศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้พรนภา หอมสินธุ์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; วนิดา สติประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สมควร เฟ้นดี้; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพน้ำหนักและค่าน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชนพรนภา หอมสินธุ์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ทิพย์สุดา แสนดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีสตออรีไลน์ต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รวิสุดา บานเย็น, และอื่นๆ