การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ยุวดี ลีลัคนาวีระ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; เจนจิรา เจริญการไกร, และอื่นๆ
2557การพัฒนาโปรแกรมชุมชนเข้มแข็งและผลการพัฒนาต่อการจัดการสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรมยุวดี ลีลัคนาวีระ; ฉันทนา จันทวงศ์; นิสากร กรุงไกรเพชร; อริสรา ฤทธิ์งาม; ปวีณา มีประดิษฐ์, และอื่นๆ
2564ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวีของกลุ่มเยาวชนชายรักชายจังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัตติยากร มาลาธรรมรัตน์, และอื่นๆ
2556ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เปรมจิตร์ ตันบุญยืน, และอื่นๆ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Nootjr Onsrinoi; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้จังหวัดสมุทรปราการยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิสากร ชีวะเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตรประภา รุ่งเรือง, และอื่นๆ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Thnporn Ymsri, และอื่นๆ
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนชายอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Montin Thongnoppkun; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Porntid Pongpnus, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของทหารเรือในจังหวัดนราธิวาสชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ชัชดา หลงพิมาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานีวรรณรัตน์ ลาวัง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศมนรักษ์ สุวรรณทรัพย์, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักศึกษาชายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ศริญญา เจริญศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีพรนภา หอมสินธุ์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ธีรนุช ชละเอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตรสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาทยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วนิดา นาคศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วนิดา สติประเสริฐ, และอื่นๆ
2556ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สมควร เฟ้นดี้; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพน้ำหนักและค่าน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชนThipsud Snd; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2555ผลของกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีสตออรีไลน์ต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รวิสุดา บานเย็น, และอื่นๆ
2555ผลของกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีสตออรีไลน์ต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในนักเรียนมันธยมศึกษาตอนต้นยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวิสุดา บานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์