การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การคัดเลือกเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยซีทส์จากดินในจังหวัดจันทบุรีและ ตราดเพื่อการยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดจาก Pestalotiopsis sp. ในมังคุดและเงาะมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ต้นแบบนาโนอิมัลชั่นสเปรย์จากน้ำมัน Damascenone ในสารสกัดใบผักบุ้งทะเลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาอาการแพ้ผื่นคันและพิษจากแมงกะพรุนณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; สุธาบดี ม่วงมี; สลิล ชั้นโรจน์; มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562การวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับ การทดสอบตัวอย่างทางคลินิกระดับจุลภาคด้วยวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ภาพดิจิตอลณัฏฐิณี ธีรกุลกิติพงศ์; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; ภักดี สุขพรสวรรค์; อาณัติ ดีพัฒนา; สมชาติ โชคชัยธรรม, และอื่นๆ
2564การศึกษาความชุกของเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกพิราบในบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยเทคนิค MALDI-TOF Mass Spectrometryณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย; ศุภลักษณ์ สุมาลี; ศิริวัฒณา ลาภหลาย; พิมรา ทองแสง; รุ่งนภา นวลมะลัง, และอื่นๆ
2564คุณภาพทางกายภาพและจุลชีววิทยาของขนมไทยในตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรีมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; อภิญญา บุญเขียน; กุลวรา พูลผล; ภิษณี วิจันทึก
2550ผลการยับยั้งของสารสกัดใบบัวหลวงต่อความเสียหายของพลาสมิดดีเอนเอที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอนุมูลอิสระมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; ภูริชญา สมภาร; ธัญลักษณ์ ภูมิวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดใบชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; รมิตา เพียมขุนทด; ภูริชญา สมภาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดบังหลวงและบัวผุดมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; ภิษณี วิจันทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565โครงการฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์รูเบียซีอีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ; สมาวดี เปลี่ยนวงษ์; มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์