กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2888
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดบังหลวงและบัวผุด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antibacterial activities of Nelumbo nucifera Gaertn. and Rafflesia kerrii Meijer. extracts
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ภิษณี วิจันทึก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: บัว
สารสกัดจากพืช
สารต้านการติดเชื้อ
สารต้านจุลชีพ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2888
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p73-78.pdf7.93 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น