การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 82  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; สุเทพ แปลงทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การกำกับตนเองและสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่อการทำนายการจำแนกกลุ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่ติดสังคมในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์จำแนกพหุปริญญา เรืองทิพย์; ศศิบังอร ธรรมคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; ปิยธิดา ต. ไชยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม P ปรับแก้สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การทดสอบจำแนกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์แบบปรับความยาวสำหรับมาตรวัดกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ชนิตา รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การประมาณปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้ตัวประมาณอัตราส่วนของพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยภายใต้เงื่อนไขค่ามากสุดและค่าน้อยสุดประหยัด แสงงาม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ชลิดา ตระกูลสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาโดยใช้ตัวแบบ Sarima กับตัวแบบ Sarimaxพูลพงศ์ สุขสว่าง; จักภัทสรัณย์ จุฑาธิปไตย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบผสม Sarima-GP ด้วยเคอร์เนลฟังก์ชันใหม่พูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพยากรณ์เงินรายได้นำเข้าประเทศของแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยใช้วิธีตัวประมาณค่า S ปรับแก้เสรี ชัดแช้ม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; นิธิภัทร กมลสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; บุญน้อม นามดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ตาม Model-eliciting activities สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์พูลพงศ์ สุขสว่าง; วุฒิพงษ์ ประทุมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; สรวิทย์ สมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; กนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาแบบบูรณาการ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสรี ชัดแช้ม; กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนามาตรวัดความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนหุ้นสามัญประเภทบุคคล : การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ประยุกต์บนเว็บปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนามาตรวัดภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุตอนต้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : การวิเคราะห์กลุ่มพหุภัทราวดี มากมี; วธัญญา วรสายัณห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนามาตรวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูตามโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ : การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ชญารัตน์ บุญพุฒิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาวิธีการควบคุมการใช้ข้อสอบร่วมกับการควบคุมสมดุลเนื้อหาโดยใช้วิธีโหลดบาลานซ์ซิ่งสำหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที : การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่าโดยการผสมผสานด้วยเจเนติกอัลกอริททึมสำหรับค่าที่เหมาะสมของการทำแห้งมะละกอแบบออสโมซิสพูลพงศ์ สุขสว่าง; เสรี ชัดแช้ม; วีระ พุ่มเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาอินเทอแรกชั่นเกมสำหรับสร้างเสริมความสามารถในการตัดสินใจของวัยรุ่นที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่นภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; อมร สุดแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา