การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การกระจายตัวของอุณหภูมิพื้นผิวในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงานจากข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 โดยใช้เทคนิคการจำแนกภาพเชิงวัตถุ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; นุชนาฎ บัวศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การกระจายเชิงพื้นที่ของป่าเสม็ดขาวในภาคตะวันออกของประเทศไทยและศักยภาพการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; คํารณ เลียดประถม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การจัดการระบบระบายน้ำแบบบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อชุมชนเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกฤษณะ อิ่มสวาสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศณรงค์ พลีรักษ์; ดำรงชัย รอบรู้; สุพรรณ กาญจนธรรม; แก้ว นวลฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; ดำรงชัย รอบรู้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8.นฤมล อินทรวิเชียร; แก้ว นวลฉวี; นุชนาฎ บัวศรี; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโตโดยใช้ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม : กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; วลดา เดชะพงศ์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินศักยภาพและขีดความสามารถรองรับมลพิษในพื้นที่ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภัทราพร สร้อยทอง; กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า; สุชาติ ชายหาด; ภาสิรี ยงศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2545การบริหารและการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกสมชาย เดชะพรหมพันธุ์; ภัทราพร สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การประมาณค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดาวเทียม OCO-2 และ Terra MODIS ประเทศไทยสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; ภัทราพร สร้อยทอง; สมกมล รักวีรธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินจากข้อมูลจากดาวเทียมจังหวัดระยองภัทราพร สร้อยทอง; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นราธิป เพ่งพิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2554การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพาอนิรุทธ์ สุกกลั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกกวาวเครือ กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; ธนิก ไม้น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาดัชนีพืชพรรณและความชื้นในการวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพิชิตพร ผลเกิดดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; สุพิชชา ภมรจันทรมัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; จินดา มูนละมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาวจินดา มูนละมณี; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2561การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความหลากหลาย ของสัตว์กลุ่มหอยในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, และอื่นๆ
2559การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; ณรงค์ พลีรักษ์; แก้ว นวลฉวี; จันทนีย์ บุญมามีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์