การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การจำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ชุดตรวจการตั้งครรภ์ และการให้บริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยร้านยาในจังหวัดชลบุรีวิพุธ พูลเจริญ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2558การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกันจันทรวรรณ แสงแข; นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, และอื่นๆ
2555การบูรณาการเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสุนันทา โอศิริ; จงจิตร เถลิงพงษ์; วรรณะ มงคลวิวัฒน์; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ; ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่2)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต, และอื่นๆ
2550การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการสุนันทา โอศิริ; สุรพล นธการกิจกุล; ภัทระ แสนไชยสุริยา; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ศาสตรี เสาวคนธ์, และอื่นๆ
2550การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการสุนันทา โอศิริ; สุรพล นธการกิจกุล; ภัทระ แสนไชยสุริยา; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ศาสตรี เสาวคนธ์, และอื่นๆ
2564การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ; สิริกุล กวมทรัพย์; ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์; สุนิสา ริมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2557การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยสุนันทา โอศิริ; พรรณภัทร อินทฤทธิ์; วรัมพา สุวรรณรัตน์; สถาพร บัวธรา; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ, และอื่นๆ
2563การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติการ ด้านการเงินในส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวิภาดา เชื้อหมอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2554บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในร้านยาจังหวัดชลบุรีสุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2554ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งพริกในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อเรื้อรังสุนันทา โอศิริ; สุภาภรณ์ ปิติพร; สมบูรณ์ วณิชโยบล; ผกากรอง ขวัญข้าว; ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, และอื่นๆ
2554ประสิทธิผลของยาแก้ไอมะขามป้อมในการบรรเทาอาการไอ: การศึกษาเบื้องต้นสุนันทา โอศิริ; สุภาภรณ์ ปิติพร; จิราพร ตระการจันทร์สิริ; ผกากรอง ขวัญข้าว; ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, และอื่นๆ
2549ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี ปี 2549สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2549ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพในประเด็นสิ่งแวดล้อมกับความยากจน: กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุดสุนันทา โอศิริ; นิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; รัตนา ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2552ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของพืชสมุนไพรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ.อรสา สุริยาพันธ์; สมสุข มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2554พืชสมุนไพรในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; ปรียาภรณ์ เนียนทะศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2548ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; พัชนี สุวรรณศรี; ปวีณา มีประดิษฐ์; ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์, และอื่นๆ
2556วิถีสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลแสนสุขสุนันทา โอศิริ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ; พรรณภัทร อินทฤทธิ์; วรัมพา สุวรรณรัตน์, และอื่นๆ
2550สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารทะเลในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; รติกร ประเสริฐไทยเจริญ; ศักดิ์นเรศ กลิ่นกุหลาบทอง; สุพัทรา ชลพนารักษ์; จิระสันต์ มีรัตน์, และอื่นๆ