การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 200  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กระบวนการทางการเมืองและระบอบการเมือง.วิษณุ บุญมารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563กลยุทธ์การกำหนดราคาด้วยข้อมูลต้นทุนระบบฐานกิจกรรมร่วมกับการคำนวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจเนตรดาว ชัยเขต; สุญภัคจิรา มณีสิริตาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2554กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจวชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 ในพื้นที่พัทยาเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; จันทกาญจน์ โชคพิบูลไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557กลยุทธ์การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่องเที่ยวของไทยนฤมล ชูชินปราการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557การจัดการการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางหูเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; วีนัส สินหนัง; อัญเชิญพร เพ็งนวม; โชษิตา สุวัฒนมงคล; กุลิสรา เก่งพิทักษ์, และอื่นๆ
2558การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อมตามการรับรู้ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิค สปริง จำกัดสมนึก ทองเอี่ยม; พิมพ์วรา สารพรวิสิฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; วิทยา กริยาลีลากุล; นภัสมน อิศรางกูร ณ อยุธยา; บุษบง พรหมเมือง; เรืองรองรัตน์ เขมานันท์, และอื่นๆ
2557การจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีวรรรณภา ลือกิตินันท์; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559การตกแต่งกำไรภายใต้เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2555 กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์; พัชรมณี วรวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555การตลาดสัมพันธภาพกับผลประกอบการระยะยาวของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทของชำขนาดเล็กในประเทศไทยสมบัติ ธำรงสินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2565การตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในเขตพื้นที่เมืองพัทยาของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณพร ผาสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การบริหารคนเก่งเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองพรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ พลนารักษ์; กมลวรรณ รอดหริ่ง; ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์; คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ พลนารักษ์; กมลวรรณ รอดหริ่ง; ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล; วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2560การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทลงทุนข้ามชาติในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโนกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณภา ลือกิตินันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2550การบิดเบือนผลการดำเนินงานด้วยแผนภูมิในรายงานประจำปี หลักฐานเชิงประจักษ์จากกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก : กรณีศึกษาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัลพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563การประเมินหลักสูตรและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์; ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว