การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มนตรี แย้มกสิกร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 56  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546กระบวนการเรียนรู้และกลยุทธ์การต่อสู้เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรหลักของชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดมนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดบริการในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ขนิษฐา พงษ์ญาติ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประเมินความต้องการจำเป็นและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สมศักดิ์ ลิลา; มนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; จารินี อิ่มด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; มนตรี แย้มกสิกร; สุณัชชา เดชสุภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศรีสุวรรณ แสงจันทวง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์, และอื่นๆ
2548การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบมนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สราลี โชติดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2549การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ STIMมนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุษบง สุวรรณพยัคฆ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2548การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรมนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุจิตรา ลิกขไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2561การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; ดารณี กีรติปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรฐานการประเมินตามสภาพจริงของครูโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; พยุงศรี วังโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลของครูประถมศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; มนตรี แย้มกสิกร; นวลอนงค์ โพธิ์ช่วย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรการผลิตครูระดับปริญญาตรีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยสุรีพร อนุศาสนนันท์; มนตรี แย้มกสิกร; ศิริชัย ศรีพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาระบบการสอนทางไกลปฎิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นคร ละลอกน้ำ, และอื่นๆ
2556การพัฒนาระบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยปัญญาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันฉลอง ทับศรี; มนตรี แย้มกสิกร; ธีรณัฏฐ์ พิมพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาสมสิทธิ์ จิตรสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สืบศักดิ์ ชื่นชัยภูมิ, และอื่นๆ
2560การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพงศ์เทพ จิระโร; มนตรี แย้มกสิกร; มยุรี ฐานมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์