กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/175
ชื่อเรื่อง: กระบวนการเรียนรู้และกลยุทธ์การต่อสู้เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรหลักของชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนตรี แย้มกสิกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การอนุรักษ์ป่าชายเลน - - การสอนด้วยสื่อ - - วิจัย
การอนุรักษ์ป่าชายเลน - - ตราด - - บ้านเปร็ดใน - - วิจัย
ชุมชนกับป่าชายเลน - - วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/175
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น