การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พิชาญ สว่างวงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540การจัดการสิ่งแวดล้อมพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การสะสมสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยไพฑูรย์ มกกงไผ่; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; พิชาญ สว่างวงศ์; กานต์พิชชา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่ปภาศิริ บาร์เนท; พิชาญ สว่างวงศ์; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่ปภาศิริ บาร์เนท; พิชาญ สว่างวงศ์; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540ความสำคัญของสารหนูต่อผลผลิตเบื้องต้น บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทยพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545งบประมาณน้ำจืดและเกลือในเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ำบางประกงในฤดูน้ำมากและฤดูแล้งอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; พิชาญ สว่างวงศ์; ปราโมทย์ โศจิศุภร; กฤษณพล สร้อยวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547ผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรเคมีของปูทะเล (Scylla serrata)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; พิชาญ สว่างวงศ์; Jorge Machado; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2536ผลของพีเอช (pH) ต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสจากดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออกพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545รูปแบบการสะสมตัวของสารกำจัดพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในหอยแมลงภู่ บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิชาญ สว่างวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กัลยา วัฒยากร, และอื่นๆ
2545ลักษณะทางอุทกวิทยาและการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำบางปะกงพิชาญ สว่างวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัญจรัตน์ ปรุงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์