กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2667
ชื่อเรื่อง: งบประมาณน้ำจืดและเกลือในเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ำบางประกงในฤดูน้ำมากและฤดูแล้ง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
พิชาญ สว่างวงศ์
ปราโมทย์ โศจิศุภร
กฤษณพล สร้อยวัน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: น้ำจืด
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เอสทูรี - - แม่น้ำบางประกง
วันที่เผยแพร่: 2545
บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษางบประมาณน้ำจืดและเกลือในเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงในฤดูน้ำมากและฤดูแล้งโดยใช้เทคนิค Box model ผลการศึกษาพบว่า น้ำจืดที่ไหลจากบริเวณเอสทูรีออกสู่ทะเลภายนอกมีปริมาณสุทธิ 3,742 x 10 6 m3/ month และ 3.2 x10 6 m3/month ในฤดูน้ำมากและฤดูน้ำแล้งตามลำดับ ในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเกลือระหว่างเอสทูรีและทะเลภายนอกในฤดูน้ำมาก 66,738.5 x 10 6 psu m3/ month และในฤดูน้ำน้อยเท่ากับ 106.6 x 10 6 psu m3/month ค่าคงที่การผสมผสาน (Mixing coefficient: Kh) ในฤดูน้ำมาก (376.322m2/s) มีค่ามากกว่าในฤดูแล้ง (11.355 m2/s) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในฤดูน้ำมากมีการผสมผสานของน้ำในแนวราบได้ดีกว่าในฤดูแล้ง และจากการคำนวณหาค่าระยะเวลาพำนักตัว (Residence time) ของน้ำจือในเอสทูรี พบว่ามีค่า 1.04 วันในฤดูน้ำมาก และมีค่า 44 วันในฤดูแล้ง แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ว่าสารต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำจืด มีโอกาสที่จะสะสมตัวอยู่ในเอสทูรีในฤดูแล้งได้ดีกว่าในฤดูน้ำมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2667
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
74-86.pdf130.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น