การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประสาร อินทเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) บริเวณลุ่มน้ำบางปะกงโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิภูษิต มัณฑะจิตร; เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย; ประสาร อินทเจริญ; สุรัตน์ เจียรนัยวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ธวัชชัย นาอุดม; กิตติยา หอมหวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การใช้ระบบภูมิสารสนเทศแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองนฤมล อินทรวิเชียร; ประสาร อินทเจริญ; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2554คุณภาพน้ำในอ่าวชลบุรี พ.ศ. 2551อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; พรนันท์ คุณธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ยชนา เชิดชูจันทร์; นฤมล คงเมือง; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ, และอื่นๆ