การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บรรพต วิรุณราช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การควบคุมและการตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกนลินี จรรยาวัฒนานนท์; บรรพต วิรุณราช; กชพร นรมาตย์
2563การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ภาคตะวันออกบรรพต วิรุณราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภุมเรศ จันทร์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2564การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ภาคตะวันออกภุมเรศ จันทร์สว่าง; บรรพต วิรุณราช
2557การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; บรรพต วิรุณราช; โศรยา ตินตะบุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; สาธิต ปิติวรา; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำหญิงที่พึงประสงค์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรรพต วิรุณราช; เยาวณี เสมอวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการไทย ด้านการขนส่งสินค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิเชียร สกุลวงค์; บรรพต วิรุณราช
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : วนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรพต วิรุณราช; กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์; เริ่ม ใสแจ่ม; รัตนา โมลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การรักษาอาชีพเกษตรของชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวีร์ษิตา อรชร; ชนิสรา แก้วสวรรค์; บรรพต วิรุณราช
2558การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวลัยพร สุขปลั่ง; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านทันตกรรมในภูมิภาคอาเซียนบรรพต วิรุณราช; ลดารัตน์ บุญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีนเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนของจีนบรรพต วิรุณราช; บุญลดา คุณาเวชกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ต่อการยอมรับการทำงานของสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์บรรพต วิรุณราช; อิสระ สุวรรณบล; สุธรรมมา ธรรมโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ต่อการยอมรับการทำงานของสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์บรรพต วิรุณราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิสระ สุวรรณบล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุธรรมมา ธรรมโร, และอื่นๆ
2560การสังเคราะห์องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจบรรพต วิรุณราช; สุชีรา ธนาวุฒิ; ลลิต ถนอมสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555คุณลักษณะทางสมรรถนะการบริหารของผู้นำท้องถิ่นชุมชนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามบรรพต วิรุณราช; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สีมา สีมานันท์; ตวงฉัตร ประสานยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในประเด็นเศรษฐกิจฐานรากเกรียงไกร ทรัพย์แสนมา; บรรพต วิรุณราช
2560ผลกระทบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมผ่านความไว้วางใจ ความผูกพัน พฤติกรรมการจัดการความรู้อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; บรรพต วิรุณราช; สุธนี บิณฑสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561รูปแบบการจัดการสารสนเทศการเกษตรสู่เกษตรกรบรรพต วิรุณราช; อรวดี รื่นรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์