กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2686
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Application of geo-information technology and modern management to increase raw milk production efficiency: A case study of Wangnamyen Co-operative Ltd. Sakaeo
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บรรพต วิรุณราช
สาธิต ปิติวรา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการ
ธรรมรัฐ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น - - การบริหาร
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดตั้งศูนย์รับน้ำนมดิบกับหลักการจัดการสมัยใหม่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 2) ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ในการกำหนดขอบเขตการเลี้ยงโคนมในจังหวัดสระแก้วที่ส่งผลต่อการจัดตั้งศูนย์รับน้ำนมดิบโดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำนมดิบ กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด จังหวัดสระแก้ว ขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ที่ทำการวิจัยคือ พื้นที่ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวัฒนานคร ขอบเขตการวิจัยด้านประชากร ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นน จำกัด จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ฯ แบบวัดทัศนคติกับการบริหารศูนย์รับน้ำนมดิบ และแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการศูนย์รับน้ำนมดิบ ตามหลักการจัดการสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for Window ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และการใช้โปรแกรมสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ระดับ 0.01 ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์รับน้ำนมดิบในปัจจุบันของสหกรณ์ฯ มีความสัมพันธ์กับหลักการจัดการสมัยใหม่ด้านรัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับมาก ทั้ง 5 ด้านโดยด้านการจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาด้านธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านการจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค่าเฉลี่ย 3.74 ด้านการจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักนโยบายสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 3.72 และอันดับสุดท้าย ด้านการจัดการสหกรณ์ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามลำดับ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ในการกำหนดขอบเขตการเลี้ยงโคนมในจังหวัดสระแก้วที่ส่งผลต่อการจัดตั้งศูนย์รับน้ำนมดิบ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว พบว่าตำแหน่งพื้นที่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับนมดิบแห่งใหม่ มีจำนวน 5 แห่ง คือ 1) ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว 2) ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร 3) ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา 4) ตำบลทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ และ 5) ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2686
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n2p13-25.pdf1.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น