บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 133
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561เรื่องรูปแบบนวัตกรรมการตลาดเรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส หมู่บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาสิริการย์ ธนศรีบุณยภักดิ์; สุชนนี เมธิโยธิน; ธเนศ มณีกุล
2561การพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนายทหารฝ่ายการเงินที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์; นพดล เดชประเสริฐ
2561การศึกษาคุณลักษณะหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจันทิมา โพธิสารัตนะ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2561ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการคนเก่งอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
2562รูปแบบการจัดการของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วรังสรรค์ เกรียงไกร; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศ สปป.ลาวเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจครอบครัวไปสู่การบริหารธุรกิจแบบ SMEs ในด้านธุรกิจการศึกษาในเขตภาคกลางของ สปป.ลาวพุดทะวง พัดทะดาวง; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่าง การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลที่ส่งผลต่อศักยภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรสัญญา คงศรีนวล; นุจรี ภาคาสัตย์
2562รูปแบบการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาจิรัฎฐ์ โชคอริยพิทักษ์; สุชนนี เมธิโยธิน; ธเนศ มณีกุล
2562The impact of accounting information management on competitive advantage and performance of export businesses in ThailandNuttavong Poonpool; Chalinee Plukphonngam
2562ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในประเด็นเศรษฐกิจฐานรากเกรียงไกร ทรัพย์แสนมา; บรรพต วิรุณราช
2562รูปแบบการบริหารงบประมาณดำเนินงาน ระดับสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 อย่างมีประสิทธิภาพสมชัย นุชอุดม; สุชนนี เมธิโยธิน
2563รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยศุภรีย์พรรณ นันทวาสน์; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2563รูปแบบส่งเสริมการส่งออกเห็ดหลินจือที่ปลูกบนพื้นที่สูงไปสู่ตลาดการค้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนชัยฤกษ์ สอนเจริญ; สุชนนี เมธิโยธิน.
2563องค์ประกอบของทางรอดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกธชกร แผ้วพลสง; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2563โรงแรมต้นแบบการเรียนรู้หลักการทรงงานฯรัชชุมา หุตายน; สุชนนี เมธิโยธิน
2564ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จำกัดพีรยสถ์ รัตนธรรม; นนท์ สหายา
2564รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดที่มีรายได้น้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนครนายกนันทวดี ดีพร้อม; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
2563รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกาย วุฒิพิพัฒนพงศ์; ชนิสรา แก้วสวรรค์
2563แนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสนับสนุนนักธุรกิจจีนลงทุนค้าขายในประเทศไทยกาณติมา พงษ์นัยรัตน์; บรรพต วิรุณราช
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 133