การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธร สุนทรายุทธ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; รติพร แสนรวยเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงเชิงระบบสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; พงศ์เทพ จิระโร; อมรศักดิ์ กองสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงนวัตกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมบัติ สุวรรณพิทักษ์; ธร สุนทรายุทธ; รุ่งสุรีย์ สิงหราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; ยุภาวรรณ โมรัฐเสถียร; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตเสรี ชัดแช้ม; ธร สุนทรายุทธ; สนาน ลิป์เศวตกุล; คุณวุฒิ คนฉลาด; ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรีธร สุนทรายุทธ; พงศ์เทพ จิระโร; สายสุนีย์ หาญชนะพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; ดิลก คำคูเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูผู้สอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธร สุนทรายุทธ; สุภาภรณ์ แก้วสุฟอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาพฤติกรรมเชิงการเมืองของโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อนุชิต วันสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การศึกษาองค์ประกอบการบริหารและการจัดการกับคุณภาพบัณฑิตทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาธร สุนทรายุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ธร สุนทรายุทธ; ชิสา มงคลฉัตรพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)ธร สุนทรายุทธ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; สิริญญา พฤคฌาญาณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐธร สุนทรายุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธร สุนทรายุทธ; สุขคะเสริม สิทธิเดช
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ชลกร ตันประภัสร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ธร สุนทรายุทธ; ปัญญา กันเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; ธร สุนทรายุทธ; อัญชลี สกุลอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นคร เหมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุพรรณ อินทะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; วัชรินทร์ โตขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์