การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธร สุนทรายุทธ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 112  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยใช้วัดเป็นฐาน : กรณีศึกษาวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ธร สุนทรายุทธ; ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์; กิจผจญ แมตเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; รติพร แสนรวยเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยรวมกับผลการดำเนินงานในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรพล ปานณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงเชิงระบบสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; พงศ์เทพ จิระโร; อมรศักดิ์ กองสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสุขในที่ทำงานของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ระพินทร์ ฉายวิมล; ณฐาภรณ์ ซื่อมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านนวัตกรรมในโรงเรียนอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วุฒิศักดิ์ ธีระวิทย์, และอื่นๆ
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้หลักสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารเชิงสมดุลธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมมาตร สนทมิโน,2498; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาธร สุนทรายุทธ; ชัยพจน์ รักงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2548การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านโนนผาสุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิสสุดา บุญเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงนวัตกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมบัติ สุวรรณพิทักษ์; ธร สุนทรายุทธ; รุ่งสุรีย์ สิงหราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; ยุภาวรรณ โมรัฐเสถียร; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, และอื่นๆ
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตเสรี ชัดแช้ม; ธร สุนทรายุทธ; สนาน ลิป์เศวตกุล; คุณวุฒิ คนฉลาด; ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, และอื่นๆ
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์, และอื่นๆ
2547การพัฒนารูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรีธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมุทร ชำนาญ; อาจารยที่ปรึกษาร่วม; พรเลิศ เลามีชัยเจริญ, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมจิตสาธารณะของนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒธร สุนทรายุทธ; สมุทร ชำนาญ; ภัทรภร สีทองดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรศิษฎ์ คำรอด, และอื่นๆ
2551การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุปผา ศิริรัศมี, และอื่นๆ