การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนวิน ทองแพง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 81  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การทำงานเป็นทีมของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17ธนวิน ทองแพง; ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชาธนวิน ทองแพง; สุเมธ งามกนก; นันทพล สุขสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกบนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพงศ์เทพ จิระโร; ธนวิน ทองแพง; อ้อวดี สุนทรวิภาต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; ธนวิน ทองแพง; ดวงเดือน วินิจฉัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; ธนวิน ทองแพง; หทัยกานต์ เลขานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวิน ทองแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หทัยกานต์ เลขานุกิจ, และอื่นๆ
2560การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธนวิน ทองแพง; สุพักตร์ คำภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีธนวิน ทองแพง; อัครินทร์ ทองคำแท้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกธนวิน ทองแพง; พงศ์เทพ จิระโร; สุชาดา สวัสดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านมาบลำบิด (สง่าอุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกชลบุรี เขต 1ธนวิน ทองแพง; จินตหรา ชาตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ธนวิน ทองแพง; กฤตนัน โคตรเพชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในอำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2ธนวิน ทองแพง; สุกัญญา วังทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการด้านงานวิชาการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธนวิน ทองแพง; สถาพร พฤฑฒิกุล; เครือวัลย์ ราชวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธนวิน ทองแพง; สถาพร พฤฑฒิกุล; นภัสณัฐ กุตะวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาคาทอลิกจังหวัดจันทบุรีธนวิน ทองแพง; สถาพร พฤฑฒิกุล; วิภา กามินี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; นิตติยา เกื้อทาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ธนวิน ทองแพง; สถาพร พฤฑฒิกุล; ณัชพิมพ์ สืบเสนาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; จุฑาวดี ศรีเชียงสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์ชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; ชลธิชา พลอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสมุทร ชำนาญ; ธนวิน ทองแพง; เอื้อมพร อนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์