การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนวัฒน์ พิมลจินดา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านมาบโป่ง-สะเดา ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัชนีย์ จันเสงี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2563การนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรีพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์; ธนวัฒน์ พิมลจินดา
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของนายทหารชั้นประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ชนบดี มียัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของนายทหารชั้นประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ชนบดี มียัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือธนวัฒน์ พิมลจินดา; จักษ์ พันธ์ชูเพชร; อรรณพ โพธิสุข; วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; วิไลพร อาจมนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2557การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราดธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล ศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2563ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตผังเมืองชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; จุฑามาศ อินทไทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นของตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมรส ผลพฤกษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2555ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล: ศึกษากรณีพนักงานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (สายฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งบ่อดิน) บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อำเภอแกลง จังหวัดระยองธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี ศรีมานพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2563ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; สุณี หงษ์วิเศษ; ทรงพจน์ พูลสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความต้องการของเกษตรกรสวนทุเรียนในการส่งเสริมการผลิต และการตลาด จากภาครัฐ: กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมยศ ทาลำปาง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2563ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ธุวานันท์ สุขโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ธุวานันท์ สุขโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนิกานต์ วงษ์กรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2561ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนสำนักงาน บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดธนวัฒน์ พิมลจินดา; กนกวรรณ ภูวรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนสำนักงาน บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดธนวัฒน์ พิมลจินดา; กนกวรรณ ภูวรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ