การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนภณ นิธิเชาวกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในเขตพื้นที่เมืองพัทยาของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณพร ผาสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558ความพึงพอใจของนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการศึกษาดูงานรายวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงานธนภณ นิธิเชาวกุล; กีรติกร พุฒิวิญญู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดชลบุรีธนภณ นิธิเชาวกุล; ณัฐณรงค์ สร้อยคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการทำสีเล็บส่งผลต่อพฤติกรรมการทำเล็บแฟชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; สวรส ทับทิมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการทำสีเล็บส่งผลต่อพฤติกรรมการทำเล็บแฟชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ธนภณ นิธิเชาวกุล; สวรส ทับทิมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกโยคะของผู้บริโภค Generation X ในภาคตะวันออกธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; พชรพร ขันนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; สุรีย์พร ภูมิชัยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; สุรีย์พร ภูมิชัยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มผู้ซื้ออะไหล่ประดับรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; พนัดดา ชลสิทธิกานต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ปัทมาวรรณ ลิ้มพลอยพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของตลาดนัดกลางคืนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีธนภณ นิธิเชาวกุล; ธนภัทร เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564อิทธิพลของคุณภาพบริการออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้อผ้าสตรีออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจสมบัติ ธำรงสินถาวร; ธนภณ นิธิเชาวกุล; ณอาภานัท หอมศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; จารีภรณ์ กิตติเมธีวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาข้อมูล คุณภาพอาหารและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารไทยศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; สุกัญญา ท้าวสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาข้อมูลคุณภาพอาหารและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารไทยธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; สุกัญญา ท้าวสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการ ร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนภณ นิธิเชาวกุล; จารวี แย้มพิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของผู้มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ร้านค้า และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการร้านขายรองเท้าสนีกเกอร์แบบมัลติแบรนด์ธนภณ นิธิเชาวกุล; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; จารวี แย้มพิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว