การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การกำจัดของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก : การศึกษาความเป็นไปได้ระดับห้องปฏิบัติการธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณฑล มุขทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2555การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตฟิล์มโพลีเอสเตอร์ด้วยปฎิกิริยาเฟนตันธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ คชชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2550การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนล้างถังขนส่งสารเคมีด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าแบบขั้วเดียวและสองขั้วธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐญดา นันทพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2559การปรับปรุงลักษณะการกวนผสมของน้ำเสียในถังปรับเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสียธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อมลวรรณ ชูดอนหวาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบของ สารอะคริลาไมด์ที่มีต่อจลนศาสตร์ของการกําจัดสารอินทรีย์และธาตุอาหาร ไนโตรเจนในระบบบําบัดน้ำเสียทางชีวภาพธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแอคติเวเต็ทสลัดจ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟท์ Excelธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การสลายอะคริลาไมด์ด้วยแบคทีเรียผสมในระบบบำบัดน้ำเสียเอสบีอาร์จิตติมา เจริญพานิช; ธงชัย ศรีวิริยรัตน์; ศิริประภา แจ้งกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การเพิ่มประสิทธิภาพของการกําจัดสารอะคริลาไมด์ด้วยแบคทีเรีย Enterobactor aerogenes โดยใช้เทคโนโลยีระบบบําบัดน้ำเสียธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์เพื่อการกำจัดเหล็กและแมงกานีสในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนที่มีสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์เป็นสารสร้างตะกอนธงชัย ศรีวิริยรัตน์; วุฒิศักดิ์ บุญล้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย IFAS เพื่อการกำจัดธาตุอาหารไนโตรเจนธงชัย ศรีวิริยรัตน์; โสภา ชินเวชกิจวานิชย์; วิยพร อังกุรรัชต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของภาระสารอินทรีย์และไนโตรเจนและระยะเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ต่อกระบวนการบําบัดน้ำเสีย IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ผลกระทบของตำแหน่งตัวกลางและอายุสลัดจ์ที่มีต่อการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพของระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ผสมผสานฟิล์มตรึงธงชัย ศรีวิริยรัตน์; นิภาวรรณ กลิ่นหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ผลกระทบของระยะเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ที่มีต่อเสถียรภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบ Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS)นุศรา เนียมสูงเนิน; ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
2550ผลกระทบของเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; โสภา ชินเวชกิจวานิชย์; กนกกานต์ พิทยากูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ผลกระทบของโลหะประจุบวกต่อการเกิดไบโอฟิล์มในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิลป์ชัย คูหาแก้ว, 2528; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี.
2557ผลของกรด-เบสที่มีต่อปฎิกิริยาไนตริฟิเคชั่นในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรพิมล นุชเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.