กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2784
ชื่อเรื่อง: การสลายอะคริลาไมด์ด้วยแบคทีเรียผสมในระบบบำบัดน้ำเสียเอสบีอาร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Acrylamide Degradation with Mixed Culture Bacteria in Sequencing Batch Reactor (SBR) Wastewater Treatment Process
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตติมา เจริญพานิช
ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
ศิริประภา แจ้งกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบเอสบีอาร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อะคริลาไมด์
แบคทีเรียผสม
แอคติเวเต็ทสลัดจ์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: อะคริลาไมด์ถูกนามาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ทาให้มีการปนเปื้อนอะคริลาไมด์ในน้าเสียและ ต้องถูกบาบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งรองรับ น้ำทิ้งเพราะอะคริลาไมด์และสารอนุพันธ์ของอะคริลาไมด์เป็ นพิษและเป็นสารก่อ มะเร็ง ดังนั้ นงานวิจัยนี้จึงประเมินการสลายอะคริลาไมด์ด้วยแบคทีเรียผสมในระบบบำบัดน้าเสีย Sequencing Batch Reactor (SBR) จานวน 2 ระบบ ระบบหนึ่งเป็นระบบควบคุมที่มีการป้อนน้ำเสียสังเคราะห์ที่ไม่มีอะคริลาไมด์ อีกระบบหนึ่ง ป้ อนอะคริลาไมด์ร้ อยละ 25 ของความเข้มข้นสารอินทรีย์ทั้ งหมดบ่งชี้ ด้วยความต้องการใช้ออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand, COD) (~100 mg acrylamide/L) ทั้ งนี้น้ำเสียมีค่า COD ทั้ งหมดเท่ากับ 400 mg COD/L ผลการทดลอง พบว่า แบคทีเรียผสมสามารถกาจัดอะคริลาไมด์ได้ทั้ งหมดภายในระยะเวลา 10 ชั่ วโมง มีประสิทธิภาพการกำจัด COD เพียง ร้อยละ 76.4 จากการสะสมของกรดอะคริลิค โดยมีแอมโมเนียมและกรดอะคริลิคจากการสลายอะคริลาไมด์สะสมเท่ากับ 68 และ 108 mg/L ตามลาดับ นอกจากนั้ นยังพบการสะสมของไนไตรท์และไนเตรทจากปฏิกิริยาไนตริฟิ เคชั่ นเท่ากับ 6.8 และ 19.1 mg N/L ตามลา ดับ สรุปได้ว่า ระบบบำบัดน้าเสียแอคติเวเต็ทสลัดจ์สามารถกาจัดอะคริลาไมด์ที่มีความเข้มข้นประมาณ 100 mg/L ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจุลินทรีย์สามารถใช้อะคริลาไมด์เป็นแหล่งคาร์บอนได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2784
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci20n1p25-34.pdf372.31 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น