การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ทักษญา สง่าโยธิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 47  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า บริษัท TMM Trading จำกัดNitipht Thnjriwt; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิติพัฒน์ ธนจริวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2559การพัฒนาการบริการในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเช่าพื้นที่ในห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีMythporn Siptch; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เมธาพร สายเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2564การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทักษญา สง่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562การพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสู่ตำรวจอาเซียนพีรพล เสลารัตน์; ทักษญา สง่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสู่ตำรวจอาเซียนทักษญา สง่าโยธิน; พีรพล เสลารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสู่ตำรวจอาเซียนทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พีรพล เสลารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2559การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขโดยศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมลักษณะเฉพาะ 4 ประการของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มประชากิจSukny Slng; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา แซ่เลียง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2560การยอมรับและการใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; ญาดา กุลกฤษฎา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและคุณลักษณะของเครื่องจักรสำหรับเสนอทางเลือกในการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ในกระบวนการ Honing ของบริษัท XYZทักษญา สง่าโยธิน; ศรัณพงษ์ รอดพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาการขยายตลาดอาหารทะเลแช่แข็งไปยังตลาดจังหวัดสระแก้วWipwd Prn-in; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิภาวดี ปานอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2560การศึกษาการผลิตน้ำดื่มตามกระบวนการเชิงระบบเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพที่มีผลต่อตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนวัดวัฒนารังษี ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีอำนาจ สาลีนุกุล; ทักษญา สง่าโยธิน; วิรันรัตน์ ปัญญารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยองSiriluck Kongsttykul; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริลักษณ์ คงสัตยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2564การศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 3 (นวัตกรรมและมูลค่าสูง) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จำรูญ กสิวัตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2564การศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับกิจการเพื่อสังคมบัณฑิต เสาวภาภรณ์; ทักษญา สง่าโยธิน; ลลิต ถนอมสิงห์
2559การศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการบริการสำหรับธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีPhonphyong Phongkongsuk; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลพยงค์ พงศ์กองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
2560การศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาระบบการบริหารจัดการน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; เอกชัย อิ่มอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวโครงการอ่างเก็บน้ำบางพระชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; วันวิสาข์ ลอยคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน : กรณีศึกษา ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีWorpoth Khuhmn; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรพรต คูหะมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2559คุณภาพการให้บริการไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย : ?bไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี = The service quality of Chantaburi Post Office affecting Thailand post's image : Chantaburi Post OfficeChynid Soros; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชญานิษฐ์ โสรส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัดทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริรัตน์ ศรีพนม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.