การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ดุสิต ขาวเหลือง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวศิณัญญา ศรีเกตุ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการภาคตะวันออกดุสิต ขาวเหลือง; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระมหากิตติ สร้อยมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สิรวิชญ์ บำรุงพงษ์; ดุสิต ขาวเหลือง; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบูรณาการผลการศึกษาย้อนรอยประสบการณ์ผู้เรียนสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชิ้นงานของนักเรียน สาขาวิชาการออกแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสมโภชน์ อเนกสุข; ดุสิต ขาวเหลือง; นิตยา กลมกลิ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การบูรณาการใช้สื่อประสมและสื่อหลายมิติเพื่อการสอนและการเรียนรู้ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การปฏิบัติที่ดีโดยชุมชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; ปรีชา ปิยจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดระยองดุสิต ขาวเหลือง; พงศ์เทพ จิระโร; มัสยา โซ๊ะศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; แดน ทองอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดุสิต ขาวเหลือง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; มานพ แจ่งกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและศาสนสถาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎดุสิต ขาวเหลือง; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระฉัฏฐ์พูนชัย ฉัตรทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นฐาน ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ดุสิต ขาวเหลือง; พงศ์เทพ จิระโร; จิตตวดี โพธินิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : ด้านการบริหารงานสมสิทธิ์ จิตรสถาพร; ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; ดุสิต ขาวเหลือง; ณรงค์ แก้วสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือร่วมพลังในโรงเรียนประถมศึกษาสมศักดิ์ ลิลา; ดุสิต ขาวเหลือง; กัสมัสห์ อาแด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่างกันดุสิต ขาวเหลือง; อภิชาติ อนุกูลเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพารัตนาภรณ์ จันวิไชย; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์