การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฉัตรกมล สิงห์น้อย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 22  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังฉัตรกมล สิงห์น้อย; พรชัย จูลเมตต์; อวยพร ตั้งธงชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2565การพัฒนาเครื่องวัดแรงบีบมือเป็นระบบดิจิตอลด้วยการจับคู่ แบบบลูทูธบนจอแสดงผลการทำงานฉัตรกมล สิงห์น้อย; อรวรีย์ อิงคเตชะ; สัญชัย เอียดปราบ
2556การพัฒนาแบบวัดการจินตภาพในการออกกำลังกาย ฉบับภาษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉัตรกมล สิงห์น้อย, และอื่นๆ
2555การพัฒนาแบบวัดการหล่อหลอมเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ในการออกกำลังกาย ฉบับภาษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศธร ศรีทับทิม, และอื่นๆ
2558การเปรียบเทียบการจินตภาพการเคลื่อนไหวระหว่างนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; ธนากร อ่องสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2556การเปรียบเทียบเจตคติการออกกำลังกายของผู้ที่ออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิคดานซ์กับกิจกรรมฮูลาฮูปนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มลฤดี คทายเพ็ชร, และอื่นๆ
2559กิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายในจังหวัดชลบุรีฉัตรกมล สิงห์น้อย; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สมพร ส่งตระกูล; วีระวัฒน์ แซ่จิว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2551ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการหมดไฟในนักกีฬานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สืบสาย บุญวีรบุตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมบัติ ท้ายเรือคำ, และอื่นๆ
2561ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอนบรรยากาศการจูงใจความสามัคคีและความเชื่อมั่นในทีมที่มีต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพของทีมฟุตบอลอาชีพไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; เทเวศน์ จันทร์หอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559บรรยากาศภายในทีมกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทยฉัตรกมล สิงห์น้อย; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ลัดดาวัลย์ แก้วใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2561ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของประชาชนในเขตภาคตะวันออกสุรีพร อนุศาสนนันท์; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัตรา รักษาสนธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563ผลการประยุกต์ใช้จินตภาพประกอบดนตรีบรรเลงร่วมกับสุคนธบำบัดที่มีผลต่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อต้นขาและอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬามหาวิทยาลัยเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; เกษม ใช้คล่องกิจ; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; เกศิณี รัตนเปสละ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2559ผลของการฝึกการจินตภาพประกอบเสียงดนตรีบรรเลงเพื่อการผ่อนคลายที่มีผลต่อการผ่อนคลายทางด้านร่างกาย ความวิตกกังวลตามสถานการณ์และความแม่นยำในการปาลูกดอกในนักกีฬาเยาวชนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; ชาญวิทย์ อินทรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2561ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความวิตกกังวลด้านรูปร่างจากสังคม ภาพลักษณ์ทางกายและกิจกรรมทางกายฉัตรกมล สิงห์น้อย; สุรีพร อนุศาสนนันท์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ดลภา พศกชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560ผลของการฝึกจินตภาพแบบ Pettlep ที่มีต่อความสามารถในการโยนและรับบอลนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; รัชตะ รอสูงเนิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2564รูปแบบการบูรณาการความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนไทยเพื่อความเป็นเลิศฉัตรกมล สิงห์น้อย; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; รดมยศ มาตเจือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2563รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; ประวิทย์ ทองไชย; วิชิต ตงศิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2559อิทธิพลความต้องการความสมบูรณ์แบบและการกลัวความล้มเหลวที่ส่งผลต่อการหมดไฟของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; เกตน์สิรี มหาศิริชวรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2559แนวทางการจัดการชมรมกีฬานิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีประสิทธิผลฉัตรกมล สิงห์น้อย; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ณัฐกร บุญทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2547แรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาระดับเยาวชนและระดับสโมสรนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา