การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จินตนา วัชรสินธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 60  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563Psychological stress among patients with hypertension in BhutanGyeltshen, Dawa; Aporn Deenan; Chintana Wacharasin; จินตนา วัชรสินธุ์; อาภรณ์ ดีนาน
2561การขัดเกลาทางสังคมในเรื่องเพศของครอบครัวนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1วรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; วัชรินทร์ เอี่ยมศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) ปีงบประมาณ 2550สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์; พิริยา ศุภศรี; มณีรัตน์ ภาคธูป, และอื่นๆ
2559การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ระยะที่ 1)จินตนา วัชรสินธุ์; กิจติยา รัตนมณี; ณัชนันท์ ชีวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2552การพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีในคู่สามีภรรยาที่มาฝากครรภ์รัตนา เพชรพรรณ; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; พิศมัย หอมจำปา; จินตนา วัชรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยรุจา ภู่ไพบูลย์; วรรณี เดียวอิศเรศ; เดชาวุธ นิตยสุทธิ; ดารุณี จงอุดมการณ์; ระพีพรรณ คำหอม, และอื่นๆ
2549การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง: กรณีศึกษาธาลัสซีเมียจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านการปฏิบัติการขั้นสูง ณ มหาวิทยาลัย ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย อเมริกาจินตนา วัชรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะทางอารมณ์ การแสดงบทบาทและสัมพันธภาพในคู่พี่น้องระหว่างเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องเจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืด และพี่น้องที่สุขภาพดีหทัยรัตน์ ชื่นจิตร; จินตนา วัชรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะทางอารมณ์การแสดงบทบาทและสัมพันธภาพในคู่พี่น้องระหว่างเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องเจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืดและที่มีพี่น้องสุขภาพดีจินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หทัยรัตน์ ชื่นจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2554ความต้องการการดูแลและการได้รับการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลีนา ผิวเหลือง, และอื่นๆ
2560ความต้องการการพยาบาลและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; ไพรัตน์ สวมขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็กสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; จินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ณัชนันท์ ชีวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553คุณภาพสถานบริการรับเลี้ยงเด็กในเขตจังหวัดชลบุรีจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; พจนารถ สารพัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ที่มีลูกเลี้ยงยากวัยเตาะแตะสุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พนิดา ศิริอำพันธ์กุล, และอื่นๆ
2558ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง : การทดลองแบบสุ่มจินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; กิ่งกาญจน์ คงสาคร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; วราภรณ์ มั่งคั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุภาวะน้ำหนักเกิน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; เรียม นมรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยครอบครัวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูงวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; พงศ์พันธ์ุ ผ่องดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์