การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จันทร์ชลี มาพุทธ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 42  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทราจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2559การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตระดับอุดมศึกษาจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การปฏิบัติงานของครูจ้างสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศรีวรรณ มีคุณ; จันทร์ชลี มาพุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ราตรี กฤษวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การปฏิบัติงานของครูจ้างสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ราตรี กฤษวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2545การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตามกรอบการประกันคุณภาพของทบวงมหาวิทยาลัยจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การประเมินโครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีคงศักดิ์ วัฒนโชติ; จันทร์ชลี มาพุทธ; ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2554การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัมพร เรืองศรี, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีวรรณ ยอดนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ผจงสุข เนียมประดิษฐ์, และอื่นๆ
2560การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; พัชรินทร์ รุจิรานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหมจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปอแก้ว เกิดศักดิ์สิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2563การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมืองพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; จันทร์ชลี มาพุทธ; จุฑาภรณ์ อยู่ทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมืองพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; จันทร์ชลี มาพุทธ; จุฑาภรณ์ อยู่ทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การส่งเสริมทัศนคติต่ออาชีพทำสวนผลไม้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคตะวันออกจันทร์ชลี มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สาลินี บูรณโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกจันทร์ชลี มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; วัลภา พงษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ข้อเสนอเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ยฝั่งอันดามันสมหมาย แจ่มกระจ่าง; จันทร์ชลี มาพุทธ; วาสนา ศรีนวลใย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขแบบบูรณาการศรีวรรณ มีคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ, และอื่นๆ
2561ชุมชนเข้มแข็งบนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; สุวิทย์ คงสงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558บทบาทของวัดป่ากับกระบวนการพัฒนาคนและสังคมสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; กัลยลักษณ์ อยู่เย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558บทบาทของวัดป่ากับกระบวนการพัฒนาคนและสังคมสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; กัลยลักษณ์ อยู่เย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์