การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จตุภัทร เมฆพายัพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การกำหนดส่วนประกอบแร่ธาตุและลักษณะของข้าวไทยด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; พจนา พจนวิชัยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; ปิยธิดา ต. ไชยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; ปิยธิดา ต ไชยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การจำแนกและการกำหนดลักษณะคุณภาพของถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; ธันวา เจริญศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตรวจสอบการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยแผนภูมิควบคุม Tukey ปรับแก้ร่วมกับตัวแบบเชิงฤดูกาล Arimaสุชาดา กรเพชรปาณี; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การทำนายค่าคุณภาพของน้ำบาดาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยความแม่นของข่ายงานระบบประสาทจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การทํานายค่าความเข้มข้นของ PM10 ในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยวิธีการถดถอยส่วนประกอบหลักจตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การประเมินค่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางปะกงโดยใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; ภัฐชญา สิทธิสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การประเมินค่าและการทำนายความเข้มข้นของโอโซนระดับพื้นดินในภาคตะวันออกของประเทศไทยกิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคบาดทะยักและบาดทะยักในเด็กแรกเกิดด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์จตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; พจนา พจนวิชัยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบผสม Sarima-GP ด้วยเคอร์เนลฟังก์ชันใหม่พูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วย เทคนิค ANNจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาวิธีจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบปรับเหมาะผสมผสานการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค สำหรับการจำแนกประเภทกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานอกนิษฐ์ ทองจิตร; พูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาวิธีจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบปรับเหมาะผสมผสานการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคสำหรับการจำแนกประเภทกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานพูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; อกนิษฐ์ ทองจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2554การสร้างตัวแบบทำนายการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทกิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกผลิตภัณฑ์สำหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรระหว่างวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับการประเมินค่าทางเคมีกายภาพของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทยจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนแยกกันปรับปรุงโดยใช้ค่ารวมประชากรของตัวแปรช่วยจตุภัทร เมฆพายัพ; พัชรี วงษ์เกษม; ดวงใจ บรรจุสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์