การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จงกลณี จงอร่ามเรือง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเลและ/หรือ หญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย.จันทรวรรณ แสงแข; จงกลณี จงอร่ามเรือง; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล.รวิวรรณ วัฒนดิลก; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จงกลณี จงอร่ามเรือง; ปาริชาติ นารีบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2553การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเลรวิวรรณ วัฒนดิลก; ปาริชาต นารีบุญ; จงกลณี จงอร่ามเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเลรวิวรรณ วัฒนดิลก; สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; จงกลณี จงอร่ามเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเลรวิวรรณ วัฒนดิลก; จงกลณี จงอร่ามเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การทดสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมี การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของชุมเห็ดเทศจงกลณี จงอร่ามเรือง; พอตา ชัยกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสกัดการตรวจสอบสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของทุเรียนเทศจงกลณี จงอร่ามเรือง; วาทินี เสล่ราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสกัดสารพฤกษเคมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเพกาจงกลณี จงอร่ามเรือง; จันทร์เพ็ญ โคตรภูธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันในการยับยั้ง Helicobacter pyloriพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล; จงกลณี จงอร่ามเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของสารสกัดองุ่นป่า (Ampelocissus martini planch)จงกลณี จงอร่ามเรือง; เฉลิมขวัญ จันดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและอะโพโทซิส ของสารสกัดจาก Sargassum oligocystum Montagneจันทรวรรณ แสงแข; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; จงกลณี จงอร่ามเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของผักเขียดจงกลณี จงอร่ามเรือง; อชิรวิทย์ จันทร์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของหน่อกะลาจงกลณี จงอร่ามเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลสวาท อุ่นทะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2556องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าเร่วหอม และเมล็ดกระวานจงกลณี จงอร่ามเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรพงษ์ ทสะสังคินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา