การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง คมสัน ตรีไพบูลย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.คมสัน ตรีไพบูลย์; พจนีย์ เถิงจ่าง; รุ่งอรุณ บุญพยุง; พาวา พงษ์พันธุ์; สญามณ รูปต่ำ, และอื่นๆ
2559การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคมสัน ตรีไพบูลย์; พาวา พงษ์พันธุ์; พจนีย์ เถิงจ่าง; รุ่งอรุณ บุญพยุง; สญามน รูปต่ำ, และอื่นๆ
2563การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คงรัฐ นวลแปง; คมสัน ตรีไพบูลย์; ปฎิภาณ ชาติวิวัฒนาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คงรัฐ นวลแปง; คมสัน ตรีไพบูลย์; ปฎิภาณ ชาติวิวัฒนาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
2560การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยรูปแบบ Problem-based learning กับรูปแบบการสอนปกติปริญญา ทองสอน; คมสัน ตรีไพบูลย์; ณัฐพร เอี่ยมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; คมสัน ตรีไพบูลย์; ศศิธร โมลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับเทคนิค Think-pair-share ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คมสัน ตรีไพบูลย์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; นัฐธิดา มุสิกชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ที่มีต่อมมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คมสัน ตรีไพบูลย์; คงรัฐ นวลแปง; ธัญญา แนวดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผลาดร สุวรรณโพธิ์; คมสัน ตรีไพบูลย์; อิสริยาภรณ์ เศวตรพนิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; คมสัน ตรีไพบูลย์; ภัทรพร คล้ายสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับ เทคนิค Think talk write ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คมสัน ตรีไพบูลย์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ชลธาร ผ่องแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์