การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กฤษฎา นันทเพ็ชร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การบริหารจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดบุรีรัมย์กฤษฎา นันทเพ็ชร; พระมหาศุภโชติ บุญวอน; วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดจันทบุรีในการป้องกันการคอร์รัปชันศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการกฤษฎา นันทเพ็ชร; เบญจพร แก้วบุญทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดจันทบุรีในการป้องกันการคอร์รัปชันศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจพร แก้วบุญทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีศึกษาโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; วิจักขณ์ เพชรนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; นิตยา จันณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561) เทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิตยา จันณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) : กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทรระยอง วังหว้ากฤษฎา นันทเพ็ชร; มณีรัตน์ ขุนอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; นวิยา พันธฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อารยะ จันทรสุขโข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารยะ จันทรสุขโข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; พรรณชญาน์ ศิลประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรณชญาน์ ศิลประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2561ตัวแบบการเสริมสร้างความสุขในการทำงานสำหรับบุคลากรในเทศบาลนครกฤษฎา นันทเพ็ชร; กิจฐเชต ไกรวาส; ธิดารักษ์ ลือชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ตัวแบบการเสริมสร้างความสุขในการทำงานสำหรับบุคลากรในเทศบาลนครกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธิดารักษ์ ลือชา, และอื่นๆ
2560ทัศนคติของชาวบ้านชุมชนหลังเนินต่อผู้ป่วยเอดส์ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อัญชิษฐา อยู่สบาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; จุฑามาศ นิรมลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อารีย์พร เพ็ญเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีย์พร เพ็ญเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรากฤษฎา นันทเพ็ชร; เมญาวดี สงวนดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560พฤติกรรมการบริโภคชิ้นส่วนไก่สดของประชากรในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; ณัฐิวุฒิ โมกข์งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ