การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กนก พานทอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงปี 2552เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; กนก พานทอง; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2561การปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่มแบบเสี่ยง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองกนก พานทอง; เสรี ชัดแช้ม; พรรณปพร ลีวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะชีวิตปริญญา เรืองทิพย์; กนก พานทอง; วิริยะ ผดาศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2557การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษารุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษากนก พานทอง; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; กนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทราวดี มากมี, และอื่นๆ
2564การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก : การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมินปิยะทิพย์ ประดุจพรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรชัย รักสมบัติ, และอื่นๆ
2561การพัฒนาอินเทอแรกชั่นเกมสำหรับสร้างเสริมความสามารถในการตัดสินใจของวัยรุ่นที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่นภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; อมร สุดแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบอรณิชชา ทศตา; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความต้องการภายใน ความสนใจ และเป้าหมายการสอนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูกนก พานทอง; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปราณี ใจบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การวิเคราะห์ผลกระทบของถนนสร้างใหม่เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยกนก พานทอง; ประวิทย์ ทองไชย; อรอุมา บุญพูน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสงวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย : เมรุลอยอยุธยาภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; ปริญญา เรืองทิพย์; สถิร กิจเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสงวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย : เมรุลอยอยุธยาภัทราวดี มากมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปริญญา เรืองทิพย์, และอื่นๆ
2561การเปรียบเทียบความตรงร่วมสมัยของมาตรวัดความสุขตามทฤษฎี Perma มาตรวัดความสุข Thai mental health indicator และมาตรวัดความสุขของคนไทยกนก พานทอง; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; จุฑาวรรณ หันทะยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และความใส่ใจของนักเรียนปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายกนก พานทอง; เยาวรัตน์ รัตนธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมการฝึกทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณกนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; พัชรา สิริวัฒนเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2551การเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วกนก พานทอง; นันทิยา ทองหล่อ; เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ; ลาวัลย์ ทีคำ; อภิญญา อิงอาจ, และอื่นๆ
2561ผลของการฝึกการตื่นตัวด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความใส่ใจต่อเนื่องของนักเรียนอาชีวศึกษากนก พานทอง; อุทัยพร ไก่แก้ว; รักชาติ ใสดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายความสามารถในการว่ายน้ำและฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนกนก พานทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรอมลี มะกาเจ, และอื่นๆ