การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เขมารดี มาสิงบุญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 64 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; วันเพ็ญ วนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เขมารดี มาสิงบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปภาพสวีร์ เจริญพัฒนาภัค, และอื่นๆ
2561ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในจังหวัดสมุทรปราการเขมารดี มาสิงบุญ; นิภาวรรณ สามารถกิจ; สำเภา แก้วโบราณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เขมารดี มาสิงบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พนมกร หิรัญญัตฐิติ,2520, และอื่นๆ
2553ปัจจัยทำนายสภาวะเท้าของผู้เป็นเบาหวานที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจภาวนา กีรติยุตวงศ์; เขมารดี มาสิงบุญ; ปริญญา เรืองโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวัลภา คุณทรงเกียรติ; เพิ่มพูล บุญมี; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เพิ่มพูล บุญมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในจังหวัดนราธิวาสรัตนา ใจสมคม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมองในญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันเขมารดี มาสิงบุญ; นิภาวรรณ สามารถกิจ; นิศาชล นุ่มมีชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเขมารดี มาสิงบุญ; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; นิชาภา สุขประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักรัชนี หลงสวาสดิ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพในภาคตะวันออกนิรมล โตสติ; อารีรัตน์ ขำอยู่; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเขมารดี มาสิงบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ็ญวิสาข์ เจริญวุฒิมากร,2523, และอื่นๆ
2550ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; กฤษณา ปะสาวะเท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 จังหวัดตราดเขมารดี มาสิงบุญ; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; เสาวนีย์ กระแจะจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกกัลชนา ศรีพรหม; นิภาวรรณ สามารถกิจ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคภายหลังตัดถุงน้ำดีในผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบเขมารดี มาสิงบุญ; นิภาวรรณ สามารถกิจ; นลิณี เชยกลิ่นพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อรพรรณ บุญลือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลางในระยะฟื้นสภาพสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; พรจันทร์ สุวรรณมนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์