กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7745
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors predicting dibetes prevention behviors mong dolescents t risk for type ii dibetes in smutprkn province province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เขมารดี มาสิงบุญ
นิภาวรรณ สามารถกิจ
สำเภา แก้วโบราณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: เบาหวาน
เบาหวาน -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัยรุ่นที่มีภาวะอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หากมีพฤติกรรมป้องกัรโรคเบาหวานที่ไม่เหมาะสมการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 85 รายคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานแบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดีและมีพฤติกรรม การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยู่ในระดับดี(M = 101.40, SD = 7.37) โดยปัจจัยการรับรู้ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน (β =.36, p < .001) และเพศหญิง (β =-.22, p < .05) สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้ ร้อยละ 24.8 (R 2 =.248, F = 6.582, p < .001) ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับวัยรุ่นเพศหญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพยาบางควรเน้นให้วัยรุ่นกลุ่มนี้รับรู้โอกาสเสี่ยง มีความรู้ และการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7745
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น