กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4118
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to job empowerment of professional nurses in Bangkok Hospitals in eastern region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิรมล โตสติ
อารีรัตน์ ขำอยู่
เขมารดี มาสิงบุญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมการทำงาน
การรับรู้
พยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการรับรู้เสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจำในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก จำนวน 84 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแบบสอบถามการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ที่ .97, .88 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนก สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง (M = 4.13, SD = 0.57; M = 3.92, SD = 0.46; M = 3.84, SD = 0.66 ตามลำดับ) และพบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงาน และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .797, p < .01 และ r = .735, p < .01 ตามลำดับ) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนกให้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน รวมถึงการเพิ่มการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
1-11.pdf179.98 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น