การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุธาศิณี สุศิวะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการการทำงานสำหรับคุณภาพโดยสมบูรณ์ร่วมกับเทคนิคซิกซ์ ซิกมา : กรณีศึกษาโรงงานประกอบเบาะนั่งรถยนต์สุธาศิณี สุศิวะ; กอบแก้ว จำปาศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคแรงงานชาว สปป.ลาว ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีสุธาศิณี สุศิวะ; สุวิมล เลี้ยงเชวงวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว และคุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเกศสุดา เหล่าตระกูล; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหาร U-Midnight : กรณีศึกษาผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นสุธาศิณี สุศิวะ; บุณยานุช ลีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555เหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยองสุธาศิณี สุศิวะ; นเรศ วณิชกุล; ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางการทำการตลาดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานครสุธาศิณี สุศิวะ; วิชชุลดา น้อยน้ำคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจการขนส่งสินค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 1 จังหวัดหนองคายสุธาศิณี สุศิวะ; กัลยกร เทียนชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลบ้านมือสองของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุธาศิณี สุศิวะ; เตชา จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีสุธาศิณี สุศิวะ; ปรมินทร์ ใจห้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์