กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2590
ชื่อเรื่อง: เหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุธาศิณี สุศิวะ
นเรศ วณิชกุล
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค - - ไทย - - ระยอง
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ห้องชุด
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่เป็นคนไทยเท่านั้น ซึ่งการแจกแบบสอบถาม ณ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 8 แห่ง ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบสะดวก การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี สถานภาพโสด อาชีพส่วนใหญ่คือพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด และมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนใหญ่รายได้มากสุดอยู่ที่ 20001-30000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคมีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แตกต่างกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2590
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n1p43-51.pdf1.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น