กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2590
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุธาศิณี สุศิวะ
dc.contributor.authorนเรศ วณิชกุล
dc.contributor.authorก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:06Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:06Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2590
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่เป็นคนไทยเท่านั้น ซึ่งการแจกแบบสอบถาม ณ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 8 แห่ง ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบสะดวก การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี สถานภาพโสด อาชีพส่วนใหญ่คือพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด และมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนใหญ่รายได้มากสุดอยู่ที่ 20001-30000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคมีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แตกต่างกันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectพฤติกรรมผู้บริโภค - - ไทย - - ระยองth_TH
dc.subjectเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์th_TH
dc.subjectห้องชุดth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleเหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยองth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume7
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThe objective of this study is to find out the factors influencing consumers for selecting service apartments In Muang district in Rayong Province. The study is based on the survey research using questionnaire to collect the data for 400 sampling through the Convenience Sampling Method. The target population is the Thai people selecting service apartments in Muang district in Rayong Province. The results obtained from the descriptive statistics suggest that most of the respondents are male and single. The ages are less than 30 years old enjoying highly education level at degree. They mostly work in private companies having monthly income of about 20001-30000 bath. The people aspect is found out to be the most significant factor for consumers to select their service apartments In Muang district in Rayong Province. It is evident that difference in demographic factor, namely, gender, status, age, education, and income generate differences in selecting service apartments In Muang District in Rayong Province.en
dc.journalวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review.
dc.page43-51.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n1p43-51.pdf1.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น